O καιρός σήμερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε

 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ

Πληροφορίες :

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130

e-mail :c.niatsi@okaa.gr

Fax : 210-4814042

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 5470 / 23-10-2017

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

 

Κωδικός CPV 90921000 – 9

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

ΑΘΗΝΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

 

 

 

 

 

 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ

Πληροφορίες :

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130

e-mail :c.niatsi@okaa.gr

Fax : 210-4814042

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 5470 / 23-10-2017

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

 

Κωδικός CPV 90921000 – 9

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Διακηρύσσει

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με Συνοπτικό διαγωνισμό – για την

προμήθεια υπηρεσιών

«Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των περιφερειακών κοινόχρηστων χώρων του Υποκ/τος της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή και  με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση ενός έτους (01). »

 

Προϋπολογισμού 3.298,40 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και         

καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των ως υπηρεσιών.

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1  Αναθέτουσα αρχή :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.

1.2  Εργοδότης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.

1.3  Φορέας υλοποίησης του έργου: Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

1.4  Αρμόδιο ‘Όργανο αναθέτουσας αρχής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης, τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού, καθώς και για την συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών που έχει έδρα

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Οδός             :Κέννεντυ 1 & Πύργου

Ταχ.Κωδ.      :  182 33

Τηλ.               :  210-4821111

Telefax          :  210-4814042

E-mail            :info@okaa.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα  που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.5  Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών – Υπηρεσία Ποιότητας του Ο.Κ.Α.Α. που έχει έδρα στην οδό Κέννεντυ 1 & Πύργου, 182 33 Αγ. Ιωάννη Ρέντη, τηλ.: 210 4821111 και Telefax: 210-4814042.

1.6  Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Υλοποίησης καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης, υποχρεούται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά το νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

1.7  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α., την 14-11-2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. (ώρα που λήγει η υποβολή των προσφορών). Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δε διενεργηθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, τότε αυτός θα διεξαχθεί στο ίδιο μέρος, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους χωρίς να ανοιχτούν.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της προμήθειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης των υπηρεσιών ανέρχεται σε 3.298,40 € και αναλύεται σε :

- Δαπάνη Προμήθειας 2.660,00 €

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 638,40 €        

 

 

2.2 Τόπος παροχής υπηρεσιών

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι περιφερειακοί κοινόχρηστοι χώροι του Υποκ/τος της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., που ευρίσκεται εντός λιμένος, Τ.Κ. 68100, τηλ. 25510 25120 & Fax 25510-25120.

 

2.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των περιφερειακών κοινόχρηστων χώρων του Υποκ/τος της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ

3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα :

α) η παρούσα διακήρυξη,

β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

δ) η τεχνική περιγραφή.

ε) Το συμφωνητικό

στ) ΤΕΥΔ

 

3.2 Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται μέχρι την Πέμπτη, 09-11-2017, από την Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Κ.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος, Χριστίνα Νιάτση, τηλ.: 210-4821111 εσωτ. 0130.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τη Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών – Υπηρεσία Ποιότητας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Νταλέκος, τηλ.: 210-4821111 εσωτ. 0106 και από την Διευθύντρια  της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης κ. Νικολέτα Τοροσιάδου, τηλ. 25510 25120.

 

Α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Β) Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

4.1 Για τη δημοπράτηση των υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης και την υλοποίησή της, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

4.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

    

 1. Το συμφωνητικό.
 2. Η παρούσα Διακήρυξη.
 3. Η Οικονομική Προσφορά.
 4. Η Τεχνική Περιγραφή
 5. Ο Προϋπολογισμός μελέτης.
 6. ΤΕΥΔ

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν στο ειδικό έντυπο, που θα τους χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την τιμή του συνόλου των υπηρεσιών Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 14-11-2017 και ώρα 10.00 π.μ με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

6.2 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφοράτου ……………………………………………………………………………………………

για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

με αναθέτουσα αρχή τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

(Κέννεντυ 1 & Πύργου,182 33 Αγ. Ιωαν. Ρέντη)

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 14-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

6.3 Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

6.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

6.5Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

6.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

6.7 Η κ/ξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την κ/ξία, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της κ/ξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.

6.8 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:

 

σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,

σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμοςεταίρος

▪   σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε.ο διαχειριστής της,

▪  σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Δ.Σ. μέλος ή μη αυτού,

▪   σε περίπτωση Κοινοπραξίας είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσώνΕπιχειρήσεων είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

6.9 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09-11-2017, ημέρα Πέμπτη.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α., Κέννεντυ 1 & Πύργου 182 33, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των προσφορών κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Κ.Α.Α. και παραδίδονται στην επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασής της.

Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει έτοιμα για επίδειξη ή παραδώσει στην Επιτροπή και στον τόπο, ημέρα και ώρα που έχουν καθοριστεί, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Τα έγγραφα που προβλέπονται από το νόμο για τον ορισμό του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (Πρακτικά του Δ.Σ., συμβολαιογραφικά πληρεξούσια κλπ).

- Δηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης.

 

Πριν από την παραλαβή του φακέλου προσφοράς, ελέγχονται από την Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου, όπως αυτός αναφέρεται στις διατάξεις που είναι γραμμένες επάνω στο φάκελο και αποκλείονται από την παραπέρα συμμετοχή οι μη πληρούντες τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Στη συνέχεια και αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο εκπρόσωπος θα παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού το φάκελο προσφοράς. Ο φάκελος εσωτερικά θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά προαναφέρθηκαν και στον σφραγισμένο ‘’ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄’ που περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Κατόπιν αριθμείται ο φάκελος προσφοράς με αύξοντα αριθμό και παραλαμβάνεται. Στη συνέχεια, αριθμείται με αύξοντα αριθμό το κάθε δικαιολογητικό του φακέλου. Τα έγγραφα καταγράφονται περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους της διακήρυξης και το Νόμο, σε επήκοο των παρισταμένων.

Ο εσωτερικός φάκελος με την ένδειξη ’ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄ δεν αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ’ αυτούς ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου προσφοράς.

Αφού λήξει η καταγραφή, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία συμμετοχής που περιέχονται στους φακέλους και σε συνεδρίαση αποφασίζει για τυχόν αποκλειόμενους.

Κατόπιν, ανακοινώνονται τα ονόματα όσων διαγωνιζόμενων τυχόν αποκλείονται από τη συνέχιση του διαγωνισμού και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός και καλεί τους εκπροσώπους τους να παραλάβουν τους φακέλους προσφοράς. Εάν οι εκπρόσωποι εκδηλώσουν την πρόθεση να υποβάλλουν ένσταση τότε οι φάκελοι προσφορών παραμένουν στα χέρια της Επιτροπής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Οι φάκελοι των προσφορών των γενομένων δεκτών στο διαγωνισμό, αποσφραγίζονται κατά σειρά προσέλευσης, σε ανοικτή συνεδρίαση και ανακοινώνονται μεγαλόφωνα.

Ο φάκελος ‘’Οικονομική Προσφορά’’ περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

 

Επισημαίνεται ότι:

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται η τιμή μονάδος.

β) η ολόγραφη αναγραφή υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή τιμή.

Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντα ή μη σύμφωνες προς τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσέφερε την χαμηλότερη συνολική τιμή, όπως αυτό προκύπτει από την οικονομική του προσφορά.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α.) επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμές προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρμοδίως.

Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. στο οποίο θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 ενστάσεων.

Η δημοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από την παρατυπία διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Ομοίως μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, εάν αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζόμενων για την ανάληψη της εργασίας ή της παροχής υπηρεσίας χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Σε αυτή τη περίπτωση, η Επιτροπή καταγράφει με λεπτομέρεια στο πρακτικό του διαγωνισμού τα όσα συνέβησαν, όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της, καθώς και τη γνώμη της επί του θέματος.

Εφόσον ασκήθηκε ένσταση εκ των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή συμπαιγνίας κατά την δημοπρασία ή αυτό αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, το Διοικητικό συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. εν όψει και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού, αποφαίνεται δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως, εγκρίνοντας ή ακυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής.

Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επιτρέπεται να ακυρωθεί μόνο για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά μόνο εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

- εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από την Αναθέτουσα Αρχή.

- εάν ο ανταγωνισμός, κατά την κρίση της αρμόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε ανεπαρκής και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων για αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης από την αιτία αυτή.

Εάν δεν κοινοποιηθεί στο μειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, μπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι ανακαλεί οριστικά την προσφορά του

Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μέσα σε 10 ημέρες.

 


 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 1.7 της παρούσης.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας τη σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 ν. 4412/2016).

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία στην εμπορία κάδων απορριμμάτων αι δραστηριοποιούνται ως κάτωθι:

α) σε κράτος-μέλος ‘Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

13.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας.

 

13.3 Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οι κοινοπρακτούντες είναι σε ολόκληρο και ξεχωριστά ο καθένας υπεύθυνος απέναντι στον Ο.Κ.Α.Α. για τις συνολικές υποχρεώσεις της κοινοπραξίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ι. α. Συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη – παρ. 4 άρθρο 79 ν. 4412/2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1 (ποινικό μητρώο), 2 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) και 4 (πτωχευτικά) του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ü  Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

ü  Αντίγραφο της άδειας της εταιρείας για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ü  Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για παροχή υπηρεσιών εντομοκτονίας και μυοκτονίας.

ü  Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την απεντόμωση, απολύμανση και την μυοκτονία (καταγραφή των φαρμάκων σε πίνακα και τεχνική έκθεση).

ü  Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Αγ. Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ü  Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (MaterialSafetyDataSheets - M.S.D.S.).

ü  Prospectus με τις προδιαγραφές των δολωματικών σταθμών.

ü  Ο Προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση καλής  εκτέλεσης υπηρεσιών  ανάλογων έργων για τρεις (3) τουλάχιστον επιχειρήσεις ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα αναλόγου μεγέθους.

 

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται.

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το συνολικό χρονικό διάστημα για την παροχή των υπηρεσιών, ορίζεται σε δύο (02) έτη και µε δικαίωμα προαίρεσης για παράταση ενός (01) έτους.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η απόφαση ανάθεσης - σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για έγκριση του διαγωνισμού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του (συμβατικό τίμημα).

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στο μειοδότη, που καλείται σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών, να καταθέσει, τα ακόλουθα (α έως και δ) δικαιολογητικά και να υπογράψει τη σύμβαση.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλειας (κύριας και επικουρικής).

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν τελεί σε καμία εκ των ακόλουθων περιπτώσεων :

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ε. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.

 

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή σε όσες περιπτώσεις τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το πιστοποιητικό ή το έγγραφο αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση περαιτέρω που στη χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου οικονομικού φορέα δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται ένορκη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές επιχειρήσεις.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή  . Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβαση , η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016.

 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ, Κ.Λ.Π. – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

17.1Η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ο.Κ.Α.Α.

17.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

 

 

Αγ. Ιωάννης Ρέντη 23-10-2017

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥNΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ

 


 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ

Πληροφορίες :

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0107, 0130

e-mail :c.niatsi@okaa.gr

Fax : 210-4814042

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5470 / 23-10-2017

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

 

Κωδικός CPV 90921000 – 9

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

Α .ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η παρούσα υπηρεσία προϋπολογισμού ύψους 2.660,00 € πλέον Φ.Π.Α. αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των περιφερειακών κοινόχρηστων χώρων του Υποκ/τος της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.».

Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α.64.08 προϋπολογισμού 2017.

 

Οι υπηρεσίες εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των περιφερειακών κοινόχρηστων χώρων του Υποκ/τος της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής προσφορά.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών).

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο προσφέρων μπορεί να επισκεφθεί τον χώρο της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης προκειμένου να έχει ιδία αντίληψη, κατόπιν προηγουμένης επικοινωνίας. Η εφαρμογή της εντομοκτονίας, μυοκτονίας θα πραγματοποιηθεί για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών, στα γραφεία και στους χώρους της Ιχθυόσκαλας, η δε  απολύμανση στις τουαλέτες κοινόχρηστες και μη και όπου αλλού είναι απαιτητό.

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ (1 φορά το μήνα)

 • Να αντιμετωπίζει άμεσα όλα τα επιβλαβή έντομα (κατσαρίδες, μυρμήγκια, αράχνες κ.λπ.) σε όλες τις εγκαταστάσεις και να αναφέρει στην προσφορά του τον αριθμό και το είδος των εντομοκτόνων σκευασμάτων που θα χρησιμοποιήσει.
 • Η εφαρμογή της μεθόδου του υπολειμματικού ψεκασμού θα γίνεται στους κοινόχρηστους χώρους, τις τουαλέτες, τις αποθήκες, στα υπόγεια, στις αποχετεύσεις, στα κλιμακοστάσια, στις θύρες εισόδου και εξόδου, στα φρεάτια, στους κάδους απορριμμάτων και γενικότερα όλα τα κρίσιμα σημεία των χώρων.
 • Η εφαρμογή τροφοελκυστικού δολώματος GEL, για την καταπολέμηση ερπόντων εντόμων, θα γίνεται στα γραφεία, αποδυτήρια, χώρους ανάπαυσης προσωπικού  και όπου αλλού είναι απαιτητό.
 • Αντικατάσταση κατά την πρώτη εφαρμογή και στην συνέχεια έλεγχος η αντικατάσταση των όποτε κρίνεται απαραίτητο της κολλώδους επιφάνειας των ηλεκτρικών συσκευών παγίδευσης ιπταμένων εντόμων.
 • Την αντικατάσταση των λαμπτήρων UV των παραπάνω συσκευών όταν κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.
 • Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται με χρήση ψεκαστήρων χαμηλής πίεσης, να μην προκαλούν δυσοσμία στους χώρους που εφαρμόζονται και η εφαρμογή τους να γίνεται χωρίς την παραμικρή εκπομπή βλαβερής ακτινοβολίας για την υγεία και την παραμικρή έκλυση θερμότητας, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή ατυχήματος.
 • Τα εντομοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν άδειες εγκρίσεως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και δελτία ασφαλείας, τα οποία θα παραδοθούν κατά την υποβολή των προσφορών. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ήπια και αποτελεσματικά εντομοκτόνα σκευάσματα προκειμένου να διασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και η υγεία των εργαζομένων. Η αραίωση των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τουλάχιστον η μέση οριζόμενη από την παρασκευάστρια εταιρεία (αναγράφεται στην ετικέτα του σκευάσματος). Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλάξ για την αποφυγή δημιουργίας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να είναι άοσμα και μη τοξικά, να μην αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες και να μην είναι διαβρωτικά.
  • Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα (μέσα σε 24 ώρες) σε κάθε κλήση, για την επίλυση του όποιου έκτακτου προβλήματος παρουσίας παρασίτων προκύπτει

 

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (1 φορές το μήνα)

Για την αποφυγή υγειονομικών προβλημάτων ιδιαίτερα σε χώρους μαζικής χρήσεως π.χ. τουαλέτες αποδυτήρια, κρίνεται απαραίτητη η χρήση απολυμαντικών μικροβιοκτόνων σκευασμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ü  Ενδείκνυνται η εφαρμογή αυτών με την χρήση της μεθόδου ψυχρής εκνέφωσης ή μέσω ψεκασμού χαμηλής πίεσης ανάλογα με τον χώρο εφαρμογής. Απαιτείται η ομοιόμορφη κάλυψη όλου του όγκου του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν με το συγκεκριμένο σκεύασμα.

ü  Η απολύμανση στους ανωτέρω χώρους θα πραγματοποιείται παράλληλα με την εφαρμογή απεντόμωσης – μυοκτονίας, όταν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων.

ü  Με το πέρας της απολύμανσης θα προσκομίζεται ειδικό πιστοποιητικό απολύμανσης στο οποίο θα αναγράφεται ημερομηνία, χώρος εφαρμογής, μέθοδος εφαρμογής, είδος σκευάσματος και δόση αυτού.

ü  Το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ, με ευρύ φάσμα δράσης κατά ιών (ιός ηπατίτιδας, AIDS/HIV), βακτηρίων , μυκήτων και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να φέρει υπολειμματική δράση και αθροιστικές ιδιότητες.

ü  Τα προαναφερθέντα σκευάσματα θα πρέπει να είναι ελεύθερο αλδευδών. Να μην περιέχει ειδικότερα φορμαλδεΰδη ή οποιαδήποτε άλλη αλδεύδη. Ενδείκνυται δε ως δραστική ουσία μια αμίνη με ενώσεις τεταρτογενούς αμμωνίου (πλην χλωριούχου βελζαλκονίου και σετριμιδίου).

ü  Τα σκευάσματα αυτά επίσης δεν πρέπει να είναι ερεθιστικά σε βλεννογόνους και στο αναπνευστικό κατά την χρήση του και να εξασφαλίζει άριστο καθαρισμό και απορρύπανση.

ü  Η εφαρμογή θα γίνεται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν διαταράσσεται ομαλή λειτουργία της Ιχθυόσκαλας , κατά προτίμηση μετά το πέρας της λειτουργίας της και μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή.

ü  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα (μέσα σε 24 ώρες) σε κάθε κλήση, για την επίλυση του όποιου έκτακτου προβλήματος παρουσίας παρασίτων προκύπτει .

 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ( 1 φορά τον μήνα)

 

Ο αριθμός των θέσεων δόλωσης και η ακριβής ποσότητα του δολώματος κατά θέση εξαρτάται από την σοβαρότητα της προσβολής και το είδος του τρωκτικού.

 

Η επιλογή των κατάλληλων σημείων τοποθέτησης των δολωματικών σταθμών θα γίνεται με επιθεώρηση των χώρων, από τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρίας και την αρμόδια Επιτροπή

 

Οι προδιαγραφές των δολωματικών σταθμών είναι οι εξής :

Δολωματικοι σταθμοί (όχι τύπου σωλήνας tunel ) με κλειδί ασφαλείας δύο θαλάμων. Απόσταση μεταξύ δολωματικων σταθμών 10 μέτρα περίπου κατ ανώτερο όριο  και σε κτήρια με πλευρά μικρότερη των 10 μέτρων ένας δολωματικος σταθμός ανά πλευρά. Υλικό κατασκευής από ανθεκτικό πρωτογενές πλαστικό χωρίς τοξικές ουσίες με άνοιγμα οπής κατάλληλο για όλα τα είδη των τρωκτικών, και να φέρουν κλειδαριά, ( δολωματικοι σταθμοί ασφαλείας) να είναι άθραυστοι με μεγάλο χρόνο διάρκειας σταθερότητας και υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία με το δόλωμα να στερεώνεται σε ανοξείδωτο μεταλλικό άξονα.  Τέλος να τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα (ανάλογα με τον χώρο), άρρηκτα συνδεδεμένοι για την αποτροπή απομάκρυνσής η καταστροφής τους στα επιλεγμένα σημεία τα οποία και θα επισημανθούν με  αναρτημένο πλαστικοποιημένο καρτελάκι όπου και θα αναγράφεται ο αριθμός που χαρακτηρίζει τη θέση δόλωσης (control point), σήμανση κινδύνου και το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων.

 

Για τους χώρους που απαγορεύεται η χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων θα πρέπει να τοποθετηθούν οι κατάλληλοι δολωματικοί σταθμοί που είναι εγκεκριμένοι κατά το σύστημα HACCP.

Η τοποθέτηση και η πιθανή μετακίνηση των δολωματικών σταθμών θα γίνει μετά από επιθεώρηση των εγκαταστάσεων από τον επιστημονικό υπεύθυνο του αναδόχου προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.

 

Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των μυοκτόνων σκευασμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται μηνιαίως.

Τα μυοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν άδειες εγκρίσεως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως και τα δελτία ασφαλείας, τα οποία θα παραδοθούν κατά την υποβολή των προσφορών. Θα πρέπει να είναι αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα νέας γενιάς σε στερεά μορφή έτσι ώστε να επιτρέπεται η εκτίμηση της κατανάλωσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επίσης να παρουσιάζουν μεγάλη σταθερότητα παραμένοντας αναλλοίωτα ανεξαρτήτως  καιρικών συνθηκών.

Η Ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να καθαρίσει τους ήδη υπάρχοντες δολωματικούς σταθμούς και να αντικαταστήσει με νέους τους κατεστραμμένους η ελαττωματικούς η εκείνους οι οποίοι δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές καθώς και να συμπληρώσει τους τυχόν ελλείποντες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης  

 Μετά την τοποθέτηση, η Ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία σχετικό σχεδιάγραμμα με την ακριβή θέση των δολωματικών σταθμών  όπου θα αποτυπώνεται και η αρίθμηση του κάθε σταθμού, προκειμένου να είναι προσιτός ο έλεγχος και η αντικατάσταση των δολωμάτων.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή, μέσω έκθεσης υγειονομικής πορείας, η σύνταξη της οποίας θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, με αποτέλεσμα την ανά πάσα στιγμή αναγνώριση του προβλήματος, της προσβολής και της επιλογής, έτσι, της αποτελεσματικότερης μεθόδου αντιμετώπισης του.     

 

Η έκθεση υγειονομικής πορείας θα πρέπει να περιέχει τα είδη των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων με αναφορά στην δραστική ουσία, τα υλικά, τις προδιαγραφές, τις οδηγίες χρήσης, συγκεντρώσεις, θέσεις εφαρμογής, καταναλώσεις, μεθόδους εφαρμογής, ονόματα υπευθύνων για την καταπολέμηση, και συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να κάνει η Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης.

 

Ο έλεγχος και η αντικατάσταση των δολωμάτων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το έργο της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα (μέσα σε 24 ώρες) σε κάθε κλήση, για την επίλυση του όποιου έκτακτου προβλήματος.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης σχετικό φάκελο, με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά και στοιχεία, για οποιοδήποτε έλεγχο.

 

 1. Το πρόγραμμα των εφαρμογών.
 2. Αντίγραφο της άδειας της εταιρείας για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.
 4. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για παροχή υπηρεσιών εντομοκτονίας και μυοκτονίας.
 5. Κάτοψη του χώρου με αρίθμηση των δολωματικών σταθμών.
 6. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται  κατά την απεντόμωση, απολύμανση και την μυοκτονία (καταγραφή των φαρμάκων σε πίνακα και τεχνική έκθεση).
 7. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Αγ. Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 8. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται (MaterialSafetyDataSheets - M.S.D.S.).
 9. Prospectus με τις προδιαγραφές των δολωματικών σταθμών.

 

Ο μηνιαίος έλεγχος, η επαναδόλωση όλων των ανωτέρω δολωματικών σταθμών και η εφαρμογή απεντόμωσης - απολύμανσης θα πραγματοποιείται εντός του α΄ δεκαημέρου εκάστου μηνός και θα  συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά εφαρμογής, όπου θα αναφέρεται το όνομα του υπευθύνου, ο αριθμός αδείας της εταιρίας, το είδος και η ποσότητα του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε, οι χώροι εφαρμογής, η μεθοδολογία και τα ονόματα των ατόμων που εκτέλεσαν τις παραπάνω εργασίες.

Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του έχοντος την άδεια ειδικού επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Εάν μετά την εφαρμογή συνεχίζουν να εμφανίζονται έντομα και τρωκτικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη μέθοδο με δυνατότητα αλλαγής των σκευασμάτων, χωρίς αμοιβή, μέχρι της επιτυχούς αντιμετώπισης των. Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές και η νομοθεσία.


 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 

ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ


 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ

Πληροφορίες :

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0130

e-mail :c.niatsi@okaa.gr

Fax : 210-4814042

ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  5470 / 23-10-2017

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

 

Κωδικός CPV 90921000 – 9

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 15 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

100,00€          

24

2.400,00

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1

2.400,00

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ *

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

12,00 €

5,00

60,00 €

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UV

20,00

10,00

200,00

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2

260,00 €

 

ΜΣ 1 + ΜΣ 2

2.660,00 €

ΦΠΑ 24%

   638,40 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.298,40 €

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2017

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΕΚΟΣ                                           ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ

 


Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ

Πληροφορίες :

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0107, 0130

e-mail :c.niatsi@okaa.gr

Fax : 210-4814042

ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  5470 / 23-10-2017

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»

 

Κωδικός CPV 90921000 – 9

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 15 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

24

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ *

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

5

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UV

 

10

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2

 

 

ΜΣ 1 + ΜΣ 2

 

ΦΠΑ 24%

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

Αθήνα, …………..

Ο προσφέρων

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΡΙΘ. /             

 

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την ……/……/  ….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

 

1)      Αφ’ενός μεν, η Ανώνυμη εταιρεία υπο την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «Ο.Κ.Α.Α Α.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού Κέννεντυ 1 και Πύργου, Τ.Κ. 182 33, Α.Φ.Μ. 090298748, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ που καλείται εφ εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την Διευθύνουσα Σύμβουλο, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ &

2)      Αφ’ ετέρου δε …………………. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………               …..οδός …………………, τηλ. …………….., με Α.Φ.Μ. ………………., Δ.Ο.Υ. ……………….., κάτοχος του υπ’ αριθ. ……………… δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. ………………., κάτοικος ………………….., οδός ……………… αριθμός ……., τηλ. …………………, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εν συνεχεία της υπ’ αριθ …………………………..απόφασης της Διευθύνουσας Συμβούλου  απόφασης ο εργοδότης αναθέτει στην Ανάδοχο την εκτέλεση υπηρεσιών μυοκτονίας – απολύμανσης και εντομοκτονίας, στις κτιριακές εγκαταστάσεις των χώρων και της περιμέτρου της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης. Το έργο αυτό η Ανάδοχος εταιρεία δηλώνει δια της παρούσης ότι έχει τα μέσα, την εμπειρία και την ικανότητα να εκτελέσει.

Περιληπτικά το έργο του αναδόχου περιγράφεται ως εξής:

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Η εφαρμογή θα γίνεται 1 φορά το μήνα.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

Η εφαρμογή θα γίνεται 1 φορά το μήνα, σε όλους τους χώρους.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η εφαρμογή θα γίνεται 1 φορά το μήνα.

Σε έκτακτες δε περιπτώσεις ο ανάδοχος  υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα (μέσα σε 24 ώρες) σε κάθε κλήση, για την επίλυση του όποιου του προβλήματος

Αναλυτικά το έργο της  Αναδόχου εταιρείας αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού όπου οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και τα οποία ο Ανάδοχος αφού  έλαβε γνώση τα αποδέχεται.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 • Ο συνολικός χρόνος παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο ορίζεται σε δύο έτη (2) αρχομένου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .
 • Η διάρκεια της παρούσης συμβάσεως μπορεί να παραταθεί με μονομερές δικαίωμα παρατάσεως από τον ΟΚΑΑ Α.Ε. για ένα έτος ή μικρότερο χρονικό διάστημα μετά από ανάλογη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, η οποία πρέπει να του επιδοθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου των δύο (2) ετών..

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΜΟΙΒΗ

 

Ως συνολική αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών συμφωνείται το ποσό των …………………………….. (€ ………….) πλέον Φ.Π.Α.  Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνει ως εξής :

 

Με το πέρας της πρώτης εφαρμογής  η πληρωμή θα γίνει  ως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρώτου μήνα εφαρμογής

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 15 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ)

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ (ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ)

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ)

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

5

 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UV

 

10

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2

 

ΜΣ 1 + ΜΣ 2

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Η πληρωμή του ανωτέρω ποσού θα γίνει εντός εικοσαημέρου, από την ολοκλήρωση των εργασιών, που θα βεβαιωθούν με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από την ορισθείσα στο άρθρο 6  Επιτροπή, εφ’ όσον η ανάδοχος προσκομίσει θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η εκάστοτε μηνιαία πληρωμή του ποσού των…………………..ευρώ (€……………) πλέον Φ.Π.Α. θα γίνεται, εντός εικοσαημέρου από τον επόμενο μήνα παροχής των υπηρεσιών, εφ’ όσον η ανάδοχος προσκομίσει θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Στις περιπτώσεις όπου χρήζει αντικατάστασης δολωματικός σταθμός,  λαμπτήρας UV,  θα αντικαθίσταται και θα χρεώνεται από τον Ανάδοχο  με την έκδοση Τιμολογίου με τιμή μονάδος την τιμή που έχει προσφέρει στην προσφορά του.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 • Το προσωπικό της Αναδόχου εταιρείας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α., θα αμείβεται από την ίδια την εταιρεία, η οποία υποχρεούται να καταβάλει εξ ιδίων τους μισθούς, ημερομίσθια, πρόσθετες αμοιβές για νυκτερινή εργασία ή για εργασία κατά τις Κυριακές ή αργίες, για τυχόν υπερωριακή απασχόληση δώρα ή επιδόματα, εισφορές εργοδότου και εργαζομένου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ο  Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ουδεμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση έχει έναντι του προσωπικού της Αναδόχου από τυχόν ατύχημα ή βίαιη πράξη τρίτου, καθώς και για τυχόν ζημιές ή φθορές στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών. Η Ανάδοχος και μόνον, επέχει όλες τις ευθύνες από οιανδήποτε αιτία έναντι του προσωπικού της.
 •  Η Ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει σχετική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και οι σχετικές εργασίες μυοκτονίας – εντομοκτονίας στην Ιχθυόσκαλα θα συνοδεύονται από έκθεση καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

      Τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη τήρηση αρχείου ελέγχου τρωκτικών και εντόμων στην Ιχθυόσκαλα, για να διευκολύνουν το έργο των εσωτερικών ελέγχων (Ε.Φ.Ε.Τ., κ.λπ.).

 • Στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής ανάκλησης των σχετικών αδειοδοτήσεων η ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον εργοδότη προς λήψη σχετικής αποφάσεως για διακοπή της σύμβασης αζημίως για τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
 • Η Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα της  Ιχθυόσκαλας., και με την Επιτροπή του άρθρου 6 της παρούσης σύμβασης ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για κάθε συμβάν εντός του χώρου της Ιχθυόσκαλα, σχετικό με το συγκεκριμένο έργο του αναδόχου.
 • Η Ανάδοχος έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να παρέχει πλην των άλλων και ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων εκ των ενεργειών της ή των παρ’ αυτής προστιθέντων προσώπων.
 • Η Ανάδοχος έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί εντός του χώρου της Ιχθυόσκαλας και αποδειχθεί ότι έγινε από κακούς ή λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια του προσωπικού  που χρησιμοποιεί.
 • Το προσωπικό της Αναδόχου θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και  εφοδιασμένο με τα απαραίτητα μέσα (μάσκες, γάντια, φόρμες) για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του. Θα είναι υπεύθυνο για την πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας του χώρου υπό την εποπτεία υπεύθυνου της Αναδόχου, ο οποίος κάθε φορά θα συντάσσει και υπογράφει το σχετικό πιστοποιητικό σωστής εκτέλεσης των εργασιών και παρατηρήσεων για κάθε εφαρμογή (φθορές στους δολωματικούς σταθμούς κ.λ.π.), αναφερομένων των  ατόμων που εκτέλεσαν αυτές.
 • Τα χρησιμοποιούμενα από την Ανάδοχο φάρμακα, πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). τα πιστοποιητικά καταλληλότητας – έγκρισης και η άδεια των χρησιμοποιημένων φαρμάκων με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες χρήσης τους θα συνοδεύουν την κάθε εφαρμογή μυοκτονίας – εντομοκτονίας στην Ιχθυόσκαλα.
 • Η Ανάδοχος υποχρεούται να επισημάνει και να αριθμήσει κατάλληλα με ειδικές ετικέτες τους δολωματικούς σταθμούς που θα χρησιμοποιηθούν και οι οποίοι θα είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με τα ισχύοντα στα συστήματα HACCP, το οποίο διασφαλίζει την υγιεινή και ασφαλή παραγωγή τροφίμων και στις πιστοποιήσεις ISO. Μετά την τοποθέτηση, η Ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία σχετικό σχεδιάγραμμα με την ακριβή θέση των δολωματικών σταθμών και σωλήνων, προκειμένου να είναι προσιτός ο έλεγχος και η αντικατάσταση των δολωμάτων.
 • Η Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Ιχθυόσκαλα σχετικό φάκελο,  με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά και στοιχεία, για οποιοδήποτε έλεγχο.
 • Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφαρμογής απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας, όπου θα αναφέρεται το όνομα του υπευθύνου, ο αριθμός αδείας οι οργανισμοί που αντιμετωπίσθηκαν (κατσαρίδες κ.λπ.) η ποσότητα του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε, οι χώροι εφαρμογής., η μεθοδολογία και τα ονόματα των ατόμων που εκτέλεσαν τις παραπάνω εργασίες.
 • Η ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας, έγκρισης και άδεια κυκλοφορίας χημικών που θα χρησιμοποιεί για την καταπολέμηση των τρωκτικών και εντόμων
 • Προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται για την μυοκτονία – εντομοκτονία  - απολύμανσης.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

 • Σε περίπτωση καθυστερήσεως ενάρξεως ή υπερβάσεως της προθεσμίας εκτελέσεως των υπηρεσιών, με δική της υπαιτιότητα, μπορεί να επιβληθεί στην Ανάδοχο ποινή, που θα ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστερήσεως ή υπερβάσεως, η οποία θα παρακρατείται από την αμοιβή του, ή πρόστιμο μέχρι € 100,00 ανά βεβαιωμένη παράβαση, από την στο άρθρο 6 της παρούσης οριζόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου.
 • Η παραπάνω ποινική ρήτρα ισχύει για πέντε (5) μόνο ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων η Υπηρεσία μπορεί, κατόπιν αποφάσεως του κατά Νόμο αρμόδιου οργάνου, να επιβάλει στην ανάδοχο αθροιστικά ή διαζευκτικά τις εξής κυρώσεις:
  • Έκπτωση από τη σύμβαση και από κάθε άλλο δικαίωμα απ’ αυτήν.
  • Την εις βάρος της εκπτώτου Αναδόχου διενέργεια διαγωνισμού ή με απευθείας συμφωνία ανάθεση των υπηρεσιών σε άλλον Ανάδοχο και τον καταλογισμό  της διαφοράς μεταξύ της συμβατικής τιμής και της τιμής που θα γίνουν οι εργασίες από άλλον Ανάδοχο.
  • Τον καταλογισμό σε βάρος του, της ζημιάς που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από τη μη εμπρόθεσμη εκτέλεση της συμβάσεως.
  • Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισμό της εκπτώτου από τους διαγωνισμούς του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
  •  Σε περίπτωση που η ζημιά δεν μπορεί να προσδιορισθεί βάσει των αποτελεσμάτων της, μέχρι την ημέρα του ελέγχου των αποτελεσμάτων και της προόδου της συμβάσεως, ο προσδιορισμός της θα ενεργείται με απόφαση του – κατά το Νόμο – αρμοδίου οργάνου, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν γνωμοδοτήσεως αρμοδίας επιτροπής (σύμφωνα πάντα με τις αρχές της καλής πίστεως και λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών).

Οι αποφάσεις του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για τον καθορισμό και καταλογισμό των κυρώσεων που προβλέπονται από το παρόν άρθρο αποτελούν βέβαιους εκκαθαρισμένους εκτελεστούς τίτλους απαιτήσεων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και αναγνωρίζονται ως τοιούτοι υπό της αναδόχου. Οι εν λόγω αποφάσεις υπόκεινται σε αναθεώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., που ασκείται με αίτηση του αναδόχου εντός διμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της κοινοποιήσεως τους σε αυτόν.

 

ΑΡΘΡΟ 6

            Για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την υπογραφή πρακτικού καλής εκτέλεσης του έργου ορίζεται η ακόλουθη Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου :

1……………………………………..

2. …………………………………….

3. ……………………………………..

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Απαγορεύεται με ποινή εκπτώσεως, σύμφωνα με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσης, η εκχώρηση από την Ανάδοχο, μέρος ή του συνόλου των εργασιών που έχουν κατοχυρωθεί στο όνομα της.

 

ΑΡΘΡΟ 8

            Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει από την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 5 του παρόντος, ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών

 

ΑΡΘΡΟ 9

Η ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή στον ΟΚΑΑ ΑΕ, που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής δαπάνης, της οποία η ισχύς να είναι μεγαλύτερη κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο τέλος της συμβάσεως μετά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών περί καλής εκτελέσεως των εργασιών.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες.

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

Όλοι οι όροι της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται ανεπιφύλακτα ουσιώδεις και δεν μπορούν να αναιρεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη ή να τροποποιηθούν χωρίς γραπτή μεταγενέστερη συμφωνία, που να αναγράφει με σαφήνεια τις τυχόν τροποποιήσεις.

Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τη διαπίστωση τους συντάσσεται η παρούσα σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και ένα σχέδιο, και υπογράφονται ως κατωτέρω.        

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΑΑ Α.Ε.

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. δ.τ. Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221096]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 182 33]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΑΤΣΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΕΚΟΣ]

- Τηλέφωνο: [210 4821111, ΕΣΩΤ. 0130 - 0106]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [c.niatsi@okaa.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.okaa.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): (προμήθεια υπηρεσιών)  :

«Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των περιφερειακών κοινόχρηστων χώρων του Υποκ/τος της Ιχθυόσκαλας Αλεξανδρούπολης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» - CPV 90921000 – 9

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC002131227/23-10-2017]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]


ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι[ii]:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[iii];


Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»[iv] ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

[...............]

 

 

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[v]:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
α) [……]β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]
δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[vi];

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.


α) [……]

 

 

 

β) [……]

 

 

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:      «Άνευ αντικειμένου»

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[vii]

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι


Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[viii]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση[ix]·
 2. δωροδοκία[x],[xi]·
 3. απάτη[xii]·
 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες[xiii]·
 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[xiv]·
 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων[xv].

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου[xvi] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xvii]

Εάν ναι, αναφέρετε[xviii]:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:


α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]


β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xix]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[xx];

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[xxi]:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[xxii], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] ΌχιΕάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[xxiii]

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


α)[……]·


β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι


-[……]·


-[……]·γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]


α)[……]·


β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι


-[……]·


-[……]·γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[xxiv]

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου[xxv];

[] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[xxvi] :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[xxvii]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
-[.......................]

-[.......................]
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα[xxviii];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

[.......................]

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων[xxix], λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[xxx];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[xxxi] κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005[xxxii]:«Άνευ αντικειμένου»

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι


(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[xxxiii]; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του


Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής [xxxiv]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα


 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής[xxxv]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα


(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες[xxxvi] που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y[xxxvii] -και η αντίστοιχη αξία) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα


 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxviii], ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxix], ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[xl]:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…...........]

Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

 

 

 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες[xli], ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

 

 

 

 

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων[xlii] όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:α)[......................................……]

 

 

 

 

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας[xliii] το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:


[] Ναι [] Όχι


[] Ναι [] Όχι

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:


[] Ναι [] Όχι[….............................................]


 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
[……] [……]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:


Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι[……] [……]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση,που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά[xliv], αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι[xlv]
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][xlvi]


Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[xlvii], εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[xlviii].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοπικητικό της Συμβούλιο,  προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

                           [i]     Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

[ii]    Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[iii]   Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

[iv]   Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

[v]    Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[vi]   Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[vii]  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

[viii] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[ix]   Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[x]    Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

[xi]   Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[xii]  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

[xiii] Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[xiv] Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

[xv]  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

[xvi] Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

[xvii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xviii]         Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xix] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xx]  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[xxi] Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[xxii] Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[xxiii]         Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[xxiv]         Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xxv] Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

[xxvi]         . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxvii]        Άρθρο 73 παρ. 5.

[xxviii]       Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

[xxix]         Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

[xxx] Πρβλ άρθρο 48.

[xxxi]         Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxxii]        Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

[xxxiii]       Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

[xxxiv]       Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxv]        Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxvi]       Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxvii]      Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxviii]     Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

[xxxix]       Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

[xl]   Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

[xli]  Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

[xlii] Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

[xliii] Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

[xliv] Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

[xlv] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvi] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvii]         Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[xlviii]        Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.


Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: