O καιρός σήμερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4180/18-09-2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΡΕΝΤΗ ΤΟΥ ΟΚΑΑ Α.Ε.».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4180/18-09-2014
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΡΕΝΤΗ ΤΟΥ ΟΚΑΑ Α.Ε.».

Με τηναπό 09.09.2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή της εν λόγω ΣΔΙΤ στις διατάξεις του Ν.3389/2005.

Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο της παρούσας Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση των υποδομών του έργου «Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε.» με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ταξινόμηση κατά CVP: Κύριο αντικείμενο 45213141. Πρόσθετο αντικείμενο 79993000.

Διαδικασία ανάθεσης – νομικό πλαίσιο διαγωνισμού: Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου του άρθρου 13 του Ν.3389/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Ειδικότερα, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: 1) Την Α’ ΦΑΣΗ (προεπιλογή) κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και θα καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Α’ Φάση. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός και μόνο Υποψηφίου / Προεπιλεγέντος / Διαγωνιζομένου δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. 2) Την Β’ ΦΑΣΗ, η οποία διακρίνεται σε δύο επιμέρους στάδια: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών - Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ), σύμφωνα με τα τεύχη Β’ Φάσης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3389/2005 (Α΄ 232/22.9.2005), όπως ισχύει, την Οδηγία 2004/18/ΕΚ της 31.9.2004, όπως ισχύει, το Π.Δ.60/2007 (Α΄ 64/16.3.2007), όπως ισχύει, το Ν.3886/2010 (Α΄ 173/30.9.2010), όπως ισχύει, το Ν.4129/2013 (Α' 52/28-02-2013), και τους όρους των τευχών της Α΄ και της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.Για τη σύναψη της σύμβασης Σύμπραξης ο ΙΦΣ θα συστήσει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 του Ν.3389/2005, Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία θα υπόκειται στις διατάξεις του Κ.Ν2190/1920 και συμπληρωματικά του Ν.3389/2005. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή-μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές –μετόχους τα μέλη του ΙΦΣ. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την αναθέτουσα αρχή στη Σύμβαση Σύμπραξης.

Συνολική ποσότητα-έκταση: Η ΑΕΕΣ θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση των υποδομών του έργου «Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε.». Η συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμπραξης είναι 20 έως 25 έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Η ακριβής συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα καθορισθεί ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθεί ρητά στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Η χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα γίνει με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια της ΑΕΕΣ. Η ΑΕΕΣ θα ανακτήσει τις δαπάνες της επένδυσης μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης των υποδομών του Έργου. Επιπλέον, η ΟΚΑΑ Α.Ε. θα λαμβάνει ετήσιο/μηνιαίο μίσθωμα το οποίο θα καθοριστεί κατά τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αποτελεί κριτήριο επιλογής ΙΦΣ. Κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού θα προσδιορισθούν αναλυτικότερα τα παραπάνω, καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου (προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργίας και αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος κατασκευής, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων κ.τ.λ.). Σε σχέση με το ανωτέρω Έργο, η ΑΕΕΣ θα αναλάβει: α) τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των υποδομών του Έργου, β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Έργου, της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της σύνδεσης του Έργου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η κατασκευή και λειτουργία των υποδομών θα πρέπει, ως συνολικό αποτέλεσμα, αποδεδειγμένα να καλύπτει τους στόχους που τάσσουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και τις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα καθορισθούν μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου κατά την Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. Η λειτουργία και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση/ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων, των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα οριστούν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, γ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, δ) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του, ε) την εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών του Έργου. Η υλοποίηση της πρότασης ΣΔΙΤ για την κατασκευή και λειτουργία με δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια της Κεντρικής Ιχθυαγοράς, θα επιφέρει την ένταση του ανταγωνισμού μέσα από σύγχρονες συνθήκες άσκησης του χονδρεμπορίου, θα «μετακινηθούν» περισσότερα από 200 εκ ευρώ εμπορικά κεφάλαια κάτω από ένα ενιαίο διοικητικό σχήμα και θα επενδυθούν στην ιδιωτική οικονομία περίπου στα 13 εκ ευρώ μέσω των έργων υποδομής.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ (NUTS: GR 300).

Εφαρμοστέο δίκαιο – Γλώσσα: η διενέργεια του διαγωνισμού και η σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Γλώσσα της διαγωνιστικής διαδικασίας και της σύμβασης Σύμπραξης είναι η ελληνική.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 11:00 π.μ.

Τόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Διεύθυνση: Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Ταχ. Κωδ.: 182 33, Τηλ.: 210 4821111 (0102), Fax: 210 4814042, e-mail: sdit1@okaa.gr, Αρμόδιος Επικοινωνίας: Βασίλειος Κατσιώτης-Διευθυντικό Στέλεχος ΟΚΑΑ ΑΕ (210 4325766) & Ιωάννης Τριανταφύλλης - Διευθυντικό Στέλεχος ΟΚΑΑ ΑΕ (210 4821111 εσωτ. 102).

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης Σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: 18/09/2014., ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 26/09/2014 και στις εφημερίδες ημερήσιου τύπου 26/09/2014

Παραλαβή της Προκήρυξης – Συμπληρωματικές ερωτήσεις και πληροφορίες: Παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 27 Οκτωβρίου 2014, από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Ταχ. Κωδ.: 182 33, Τηλ.: 210 4821111 (0102), Fax: 210 4814042, e-mail: sdit1@okaa.gr, Αρμόδιος Επικοινωνίας: Βασίλειος Κατσιώτης-Διευθυντικό Στέλεχος ΟΚΑΑ ΑΕ & Ιωάννης Τριανταφύλλης - Διευθυντικό Στέλεχος ΟΚΑΑ ΑΕ, άνευ ανταλλάγματος. Υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την παραλαβή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προσκομίζεται απλή εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιαφερομένου, με τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του Ενδιαφερομένου. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη και ταχυδρομικώς, εφ’ όσον προηγουμένως έχουν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αναγκαία δικαιολογητικά και έχουν καταβάλει τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή της. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει την προκήρυξη μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της στον ενδιαφερόμενο.

Πρόσθετες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Φάση Α’ και τα Παραρτήματα 1-9 αυτής που διατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στο σημείο VI.3.3 της προκήρυξης σύμβασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23/09/2014, αριθμός TED2014/S 182-320564 .

Άγιος Ιωάννης Ρέντη, 23/09/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ