O καιρός σήμερα
Όροι Χρήσης
Η υπηρεσίες και τα δεδομένα που αυτές αξιοποιούν, αν δεν περιγράφεται αλλιώς, είναι ιδιοκτησία του Ο.Κ.Α.Α. και διατίθενται στους χρήστες του site αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αξιοποίηση τους για εμπορικούς σκοπούς εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια του Ο.Κ.Α.Α. 

Επιπλέον, δεν μπορείτε χωρίς γραπτή άδεια να:
•  Διανείμετε τα περιεχόμενα (content) του site
•  Δημιουργήσετε Βάση Δεδομένων με συστηματική πρόσβαση στο σύστημα
• Χρησιμοποιήστε μεμονωμένα δεδομένα αν δεν αναφέρεται οτι η πηγή είναι ο Ο.Κ.Α.Α. (www.okaa.gr)

To portal του Ο.Κ.Α.Α. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών sites που προσπελαύνονται από συνδέσεις του προς αυτές. 

Υπόδειγμα Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

1. Προοίμιο

α. Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από τον ΟΚΑΑ A.E., κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) ιδιοκτησίας της. O ΟΚΑΑ A.E είναι ιδιοκτήτης και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της σελίδας του, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς.

β. Η παρούσα πολιτική, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο, ή/και την διαχείριση, ή/και την ιδιοκτησία του ΟΚΑΑ A.E ακόμα και όταν ο δικτυακός τόπος του ΟΚΑΑ A.E περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

γ. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει μόνο για τη συλλογή και τις πράξεις επεξεργασίας που προβαίνει ο ΟΚΑΑ A.E μέσω της ιστοσελίδας του και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συλλογής και επεξεργασίας προβαίνει ο ΟΚΑΑ Α.Ε.

δ. Σας καλούμε να διαβάσετε την παρούσα προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο ιδιοκτησίας του ΟΚΑΑ A.E, και τη χρήση πληροφοριών, όπως αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.  

2. Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

α. Για την απλή περιήγησή σας στις σελίδες του ΟΚΑΑ Α.Ε. συλλέγονται τα εξής δεδομένα: Ημερομηνία, ώρα, Τοποθεσία, Χρόνος παραμονής και πλοήγηση ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην συλλεχθούν τα δεδομένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή στην ιστοσελίδα.

β. Η χρήση από τον ΟΚΑΑ A.E των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΟΚΑΑ Α.Ε, τις λειτουργίες του και την υποστήριξη σας στις περιπτώσεις στις οποίες εγγράφεστε.

γ. Ο όρος "προσωπικά δεδομένα" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται

σε πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, ειδικότητα, e-mail, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Ο ΟΚΑΑ A.E δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

δ. Επίσης, κατά την εγγραφή, συλλέγεται η διεύθυνση ΙΡ του επισκέπτη/χρήστη, ενώ επίσης, αποστέλλεται cookie στον υπολογιστή του χρήστη.

ε. Μία σελίδα δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης:

i. εγγράφεται στις υπηρεσίες της,

ii. χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της και

iii. επισκέπτεται τις σελίδες της.

3. Επιδιωκόμενη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν την εγγραφή σας επιτρέποντάς σας την επίσκεψη και περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να είναι απαραίτητη η αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Σε μερικές όμως περιπτώσεις, ενδέχεται να κρίνεται αναγκαία η εγγραφή σας για την πρόσβασή σας σε κάποιες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που αποκρύψετε την ταυτότητα σας, ενδέχεται να μην καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα τμήματα και υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου. Για παράδειγμα, αν είστε έμπορος πρέπει να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παράσχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά εσάς.

4. Τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας

Ο ΟΚΑΑ A.E τηρεί απαρέγκλιτα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο ΟΚΑΑ A.E σας ενημερώνει ότι δύναται να διοχετεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεσή σας,

-στην περίπτωση κατά την οποία η διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με τις σελίδες ιδιοκτησίας του ΟΚΑΑ A.E, καθίσταται αναγκαία για την υποστήριξη των λειτουργιών του οργανισμού στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, ο ΟΚΑΑ Α.Ε δεσμεύεται ότι οι τρίτοι που συνεργάζονται με τη σελίδα μας έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που ως επισκέπτες/χρήστες των σελίδων καταθέτετε σε αυτές μόνο αν και στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης προς τις εν λόγω υπηρεσίες.

-εφόσον η διοχέτευση των προσωπικών στοιχείων επιβάλλεται από διάταξη νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές.

Στην περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτον είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε λόγο, ο ΟΚΑΑ A.E θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς και κατά τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

α. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών περιορίζεται σε ειδικά εξουσιοδοτημένους τρίτους ή στους εργαζόμενους του ΟΚΑΑ Α.Ε που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

β. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από τον ΟΚΑΑ A.E κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα, ο ΟΚΑΑ A.E χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των δεδομένων από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

6. Ανώνυμα Δεδομένα και “Cookies

α. Οι σελίδες μπορούν να χρησιμοποιούν cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των σελίδων τους. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε διαδικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη.

Τα cookies που χρησιμοποιεί η παρούσα ιστοσελίδα εξυπηρετούν μόνο τους σκοπούς της περιήγησης, της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και της διευκόλυνσης της πλοήγησης και επομένως, δε συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org. Επιπλέον, δύναται να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης  cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και παιδιά

α. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Πολιτική μας είναι να μη συλλέγουμε ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα προσώπων κάτω των 13 ετών. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότερες πληροφορίες που προσφέρουν οι ιστοσελίδες του ΟΚΑΑ A.E απευθύνονται σε άτομα 18 ετών και άνω.

β. Ο ΟΚΑΑ A.E δε θα συλλέξει, χρησιμοποιήσει, ή αποκαλύψει εν γνώση του προσωπικά δεδομένα από ανήλικους κάτω των 18 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του, μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης, μέσω δικτύου.

γ. Ο ΟΚΑΑ A.E δε συλλέγει εν γνώσει του προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του το συντομότερο δυνατό.

8. Δικαιώματα υποκειμένων

Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων του ΟΚΑΑ A.E. σας ζητηθεί η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε στη διόρθωση ή στην ενημέρωση και επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Περαιτέρω, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Κατά την επικοινωνία μαζί μας παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα της ηλεκτρονικής σελίδας, όπου παρείχατε τα δεδομένα σας, καθώς και το αίτημα σας. Τα αιτήματά σας θα απαντώνται εντός ενός μήνα.

Πρέπει να κατανοήσετε ότι το αίτημα σας για διαγραφή δεδομένων υπόκειται σε όλες τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ικανοποίησης άλλων έννομων υποχρεώσεων του ΟΚΑΑ Α.Ε.

Είναι πιθανό μαζί με το αίτημα σας να σας ζητήσουμε την ταυτότητά σας για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις διαρροής δεδομένων σας σε τρίτα πρόσωπα.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε, ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων, που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια έννομη υποχρέωση του ΟΚΑΑ Α.Ε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική ή κάποιο ερώτημα που αφορά την ιδιωτικότητα των στοιχείων σας, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, ή έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο σχετικά με την συμμόρφωση μας με την αναφερόμενη Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε να μας κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο ή πρόταση σχετικά με την βελτίωση της παρούσας Πολιτικής, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον ΟΚΑΑ Α.Ε δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@okaa.gr ή δια αιτήματος στο Πρωτόκολλο του ΟΚΑΑ Α.Ε που βρίσκεται στη διεύθυνση Κέννεντυ 1 & Πύργου Αγ. Ιωάννης Ρέντη, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ενός μηνός για περισσότερες λεπτομέρειες.

H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 26 Ιουνίου 2018.

9. Συγκατάθεση στις παρούσες πρακτικές

Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε αυτές τις πρακτικές. Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους αυτών των πρακτικών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και μην δίνετε κανένα προσωπικό δεδομένο.

10. Τροποποιήσεις

Οι παρούσες πρακτικές έχουν ενημερωθεί την 26 Ιουνίου 2018.  Οποιαδήποτε τροποποίηση θα δημοσιεύεται εδώ και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Συνεπώς, παρακαλούμε πολύ να συμβουλεύεστε συχνά αυτήν την ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: