O καιρός σήμερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη «Φύλαξη των χώρων και των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς Πατρών»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ                                                                                                                               

ΠΛΗΡ. : Α. ΣΑΝΤΑ                       ΤΗΛΕΦΩΝΟ           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ            ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.

                               210 4821111 (Εσωτ.0107)              22-07-2015                  3308                                                                

                                                            

                                                                           

                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                        

 

 

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 157/17-07-2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβούλιου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. σας καλούμε όπως μέχρι την 28-07-2015 και ώρα 12:00 π.μ., να μας υποβάλετε έγγραφη κλειστή οικονομική προσφορά για την «Φύλαξη των χώρων και εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς Πατρών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 50.400,00€ πλέον Φ.Π.Α, για διάστημα 12 μηνών ( από 01/08/2015 έως 31/07/2016).

Στην τιμή περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν 2518/97 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Η 3707/2008. Αντίγραφο της Αδείας θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της Προσφοράς.

Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελούν οι φύλακες είναι οι ακόλουθες:

24ωρη καθημερινή φύλαξη από ένα (1) άτομο 7 ημέρες την εβδομάδα (365 ημέρες το χρόνο)

Αναλυτικά καθήκοντα φυλάκων Κ. Πύλης της Κ.Α.Π

Η φύλαξη της Κεντρικής Πύλης είναι σε 24ωρη βάση καθόλες τις ημέρες του χρόνου.

  • Οι φύλακες της Κεντρικής Πύλης πρέπει να παραμένουν στις θέσεις τους και τα καθήκοντά τους ,καθ όλη τη διάρκεια της βάρδιας τους, και να μην απομακρύνονται από αυτές για οποιονδήποτε λόγω και χωρίς σχετική έγκριση.
  • Οι φύλακες πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, και να παρέχουν πληροφορίες ώστε να εξυπηρετούν τους συναλλασσόμενους της Κ.Α.Π  μέσα στα νόμιμα και επιτρεπτά όρια, σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Πατρών και να φροντίζουν για την αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών.
  • Για οποιοδήποτε σοβαρό θέμα που η επίλυση του εκφεύγει των αρμοδιοτήτων τους να ενημερώνουν τον Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Πατρών.
  • Ο φύλακας της πρωινής βάρδιας , αφού ενημερώνεται από το σχετικό έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται τα περιστατικά όλου του 24ωρου, θα συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο συμβάντων το οποίο στη συνέχεια θα υποβάλει τον Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Πατρών.
  • Η αλλαγή υπηρεσίας (βάρδια) πραγματοποιείται μόνον εφόσον αναλαμβάνει καθήκοντα ο φύλακας της επόμενης βάρδιας.
  • Οι φύλακες πρέπει να φροντίζουν για τη προστασία και τη καθαριότητα των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Αγοράς και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από φθορές ξένων, εκδηλώσεις πυρκαγιάς, απόρριψης απορριμμάτων και λοιπών ενεργειών τρίτων , που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των μισθωτών όσο και των συναλλασσόμενων κλπ.
  • Ο φύλακας θα έχει την μέριμνα για τον έλεγχο των κενών και επιβατικών οχημάτων. Οι φύλακες πρέπει να ελέγχουν τα εισερχόμενα αυτοκίνητα και να μην επιτρέπουν την είσοδο:

1.  οχημάτων που μεταφέρουν απορρίμματα ( οικιακά- λάστιχα αυτοκινήτων – υλικά οικοδομών – υπόλοιπα τεμαχισμού κρέατος κλπ) προς αποφυγή ρύπανσης των χώρων της Κ.Α.Π

2. οχημάτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση μεταφορτώσεων προϊόντων ασχέτων με το χώρο

3. οχημάτων που σκοπό έχουν να χρησιμοποιήσουν το χώρο της Κ.Α.Π  για διάφορες μηχανολογικές και λοιπές εργασίες (γρασα- ρίσματα κλπ)

4. διαφόρων μικροπωλητών (ειδών ρουχισμού, υπαίθριων καντινών κλπ)

5. αθιγγάνων που σκοπό έχουν την εγκατάστασή τους εντός των χώρων της ΚΑΠ προς αποφυγή φθορών των εγκαταστάσεων της ΚΑΠ και εν γένει της υποβάθμισης του χώρου από την παρουσία και παραμονή τους.

   

  • Οι φύλακες πρέπει να φροντίζουν για την πιστή τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της Αγοράς σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας ΑΕ.
  • Οι φύλακες πρέπει να μεριμνούν για την είσοδο των οχημάτων από τις οριζόμενες πύλες εισόδου ούτως ώστε αυτή να γίνεται ομαλά χωρίς να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές, φθορές ή διαρρήξεις στις ώρες ευθύνης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που θα προκύψει  υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών με δική του δαπάνη.

    1. Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Διευθυντή της    Ιχθυόσκαλας Πατρών.

  2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται να τηρεί τους Ελληνικούς Νόμους που αφορούν την Εργατική Νομοθεσία ,τήρηση της Εθνικής  Συλλογικής Σύμβασης ,και ευθύνεται έναντι  των Ελληνικών Αρχών για την πιστή τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.

Με την κατάθεση της προσφοράς, οι μετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούται να  υποβάλλουν αιτιολόγηση της προσφοράς του από την οποία να προκύπτει η τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω.

Η μη προσκόμιση της ανωτέρω αιτιολόγησης επιφέρει ακύρωση της προσφοράς  του μετέχοντος.

Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει εκπρόθεσμα όλες τις υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου των ασφαλιστικών φορέων και κάθε τρίτου.  

Στο φάκελο της Προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

 3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς  ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο εφόσον αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών που εκτελεί.

   4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

   5. O ANAΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την Ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.

    6. Θα απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των απορρεουσών υποχρεώσεων καθώς και η ενεχυρίαση των απαιτήσεων του σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

  7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του δεν συνδέονται με καμία σχέση εργασίας με το Δημόσιο.

  8. O ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαφυλάττει και να μην κοινοποιεί σε τρίτους   πληροφορίες που σχετίζονται με την λειτουργία της Αγοράς, καθώς και στοιχεία των συναλλασσομένων που του γνωστοποιήθηκαν εξ αφορμής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 9. Μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποχωρεί χωρίς την καταβολή καμιάς αποζημίωσης.

 10. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί βιβλίο συμβάντων για την ενημέρωσή της Δ/νσης Υποκαταστήματος Ιχθυόσκαλας Πατρών του Οργανισμού.

  11. Οι Φύλακες θα υποστηρίζονται από το σύστημα ελέγχου GUARD PATROL που θα εγκαταστήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με δικές του δαπάνες ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα σοβαρά  επεισόδια που θέτουν σε κίνδυνο  φυσικά πρόσωπα ή  περιουσιακά στοιχεία.

  12. Ο  Φορέας διατηρεί το δικαίωμα αύξησης των ωρών φύλαξης, εφ όσον το θεωρεί απαραίτητο. Για το λόγο αυτό ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  με τη προσκόμιση της οικονομικής του προσφοράς, οφείλει να δηλώσει το προσφερόμενο ποσό της ωριαίας χρέωσης σε περίπτωση αύξησης των ωρών φύλαξης

                                             

                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο

κ. Πρόεδρο ΔΣ

Διεύθυνση Δ/Ο Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών