O καιρός σήμερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΑ

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ

Πληροφορίες : Α. Σάντα, Β. ‘Αρμπιρος

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0107, 0108

e-mail : r.santa@okaa.gr

Fax : 210-4814042

ΑΡ.ΠΡ.  3663/ 09-07-2018

«Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών»

                                               

                                  

            ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α.

                                                               CPV: 45233120-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ,

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡ.ΠΡ. 3663/ 09-07-2018

«Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών»

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διακηρύσσει

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής–

για το έργο:

«Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο της Κ.Α.Α.»

 

           Προϋπολογισμού 74.276,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και         

καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ανωτέρου έργου.

ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1  Αναθέτουσα αρχή : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

1.2  Εργοδότης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

1.3  Φορέας υλοποίησης του έργου: Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

1.4  Αρμόδιο ‘Όργανο αναθέτουσας αρχής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης, τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού, καθώς και για την συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών που έχουν έδρα:

Διοικητικό Συμβούλιο

Οδός             : Κέννεντυ 1 & Πύργου

Ταχ. Κωδ.      : 182 33

Τηλ.               : 210-4821111

Telefax          : 210-4814042

E-mail            :info@okaa.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα  που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.5  Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών Ο.Κ.Α.Α. που έχει έδρα στην οδό Κέννεντυ 1 & Πύργου, 182 33 Αγ. Ιωάννη Ρέντη, τηλ.: 210 4821111 και fax: 210-4814042.

1.6  Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Υλοποίησης καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά το νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

1.7 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α., την 31η - 07 - 2018 ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00 πμ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών). Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δε διενεργηθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, τότε αυτός θα διεξαχθεί στο ίδιο μέρος, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους χωρίς να ανοιχτούν.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου           

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.276,00 Ευρώ και αναλύεται σε :

- Δαπάνη Εργασιών 59.900,00€

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 14.376,00     

2.2 Τόπος υλοποίησης του έργου

Κεντρική Αγορά Αθηνών.

2.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ασφαλτοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.

(Κωδικός CPV 45233120-6).

ΑΡΘΡΟ 3:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ

3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) η παρούσα διακήρυξη,

β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

δ) η τεχνική περιγραφή,

3.2 Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται μέχρι την Τετάρτη 25 - 07 - 2018 από την Δ/νση Υποστηρικτικών του Ο.Κ.Α.Α., πληροφορίες Α. Σάντα, Β. ‘Αρμπιρος.

Α) Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερόμενης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Β) Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

ΑΡΘΡΟ 4:  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

4.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την υλοποίησή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης  Αξίας»

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

4.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

  1. Η παρούσα Διακήρυξη.
  2. Η Οικονομική Προσφορά.
  3. Η Τεχνική Περιγραφή
  4. Ο Προϋπολογισμός μελέτης.


ΑΡΘΡΟ 5
:  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν στο ειδικό έντυπο που θα τους χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών, το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.). Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού.


ΑΡΘΡΟ 6
:  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την 31-07-2018 και ώρα 10.00 π.μ. με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο ίδιο άρθρο της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

6.2 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά  του ……………………….…………………………………………………………

για: «Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.

(Κέννεντυ 1 & Πύργου,182 33 Αγ. Ιωαν. Ρέντη)

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 31 - 07 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ.

6.3 Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

6.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

6.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

6.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

6.7 Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.

6.8 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:

σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,

σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος

   σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής της,

   σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Δ.Σ. μέλος ή μη αυτού,

   σε περίπτωση Κοινοπραξίας είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Επιχειρήσεων, είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

6.9 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΑΡΘΡΟ 7:  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 25-07-2018, ημέρα Τετάρτη.

ΑΡΘΡΟ 8:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α., Κέννεντυ 1 & Πύργου 182 33 Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των προσφορών κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Κ.Α.Α. και παραδίδονται στην επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασής της.

Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει έτοιμα για επίδειξη ή παραδώσει στην Επιτροπή και στον τόπο, ημέρα και ώρα που έχουν καθοριστεί, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Τα έγγραφα που προβλέπονται από το νόμο για τον ορισμό του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (Πρακτικά του Δ.Σ., συμβολαιογραφικά πληρεξούσια κλπ).

- Δηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης.

Πριν από την παραλαβή του φακέλου προσφοράς, ελέγχονται από την Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου, όπως αυτός αναφέρεται στις διατάξεις που είναι γραμμένες επάνω στο φάκελο και αποκλείονται από την παραπέρα συμμετοχή οι μη πληρούντες τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Στη συνέχεια και αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο εκπρόσωπος θα παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού το φάκελο προσφοράς. Ο φάκελος εσωτερικά θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά προαναφέρθηκαν και στον σφραγισμένο ‘’ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄’ που περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Κατόπιν αριθμείται ο φάκελος προσφοράς με αύξοντα αριθμό και παραλαμβάνεται. Στη συνέχεια, αριθμείται με αύξοντα αριθμό το κάθε δικαιολογητικό του φακέλου. Τα έγγραφα καταγράφονται περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους της διακήρυξης και το Νόμο, σε επήκοο των παρισταμένων.

Ο εσωτερικός φάκελος με την ένδειξη ’ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄ δεν αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ’ αυτούς ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου προσφοράς.

Αφού λήξει η καταγραφή, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία συμμετοχής που περιέχονται στους φακέλους και σε συνεδρίαση αποφασίζει για τυχόν αποκλειόμενους.

Κατόπιν, ανακοινώνονται τα ονόματα όσων διαγωνιζόμενων τυχόν αποκλείονται από τη συνέχιση του διαγωνισμού και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός και καλεί τους εκπροσώπους τους να παραλάβουν τους φακέλους προσφοράς. Εάν οι εκπρόσωποι εκδηλώσουν την πρόθεση να υποβάλλουν ένσταση τότε οι φάκελοι προσφορών παραμένουν στα χέρια της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9:  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Οι φάκελοι των προσφορών των γενομένων δεκτών στο διαγωνισμό, αποσφραγίζονται κατά σειρά προσέλευσης, σε ανοικτή συνεδρίαση και ανακοινώνονται μεγαλόφωνα.

Ο φάκελος ‘’Οικονομική Προσφορά’’ περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι:

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς.

β) η ολόγραφη αναγραφή της έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή τιμή.

Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντα ή μη σύμφωνες προς τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, όπως αυτό προκύπτει από την οικονομική του προσφορά.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α.) επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμές προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 10:  ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρμοδίως.

Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. στο οποίο θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 ενστάσεων.

Η δημοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από την παρατυπία διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Ομοίως μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, εάν αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζόμενων για την ανάληψη της εργασίας ή της παροχής υπηρεσίας χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Σε αυτή τη περίπτωση, η Επιτροπή καταγράφει με λεπτομέρεια στο πρακτικό του διαγωνισμού τα όσα συνέβησαν, όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της, καθώς και τη γνώμη της επί του θέματος.

Εφόσον ασκήθηκε ένσταση εκ των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή συμπαιγνίας κατά την δημοπρασία ή αυτό αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, το Διοικητικό συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. εν όψει και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού, αποφαίνεται δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως, εγκρίνοντας ή ακυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής.

Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επιτρέπεται να ακυρωθεί μόνο για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά μόνο εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού

- εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από την Αναθέτουσα Αρχή

- εάν ο ανταγωνισμός, κατά την κρίση της αρμόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε ανεπαρκής και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων για αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης από την αιτία αυτή.

Εάν δεν κοινοποιηθεί στο μειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, μπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι ανακαλεί οριστικά την προσφορά του

Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μέσα σε 10 ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 1.7 της παρούσης.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας τη σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.(άρθρο 127 ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 12:  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.


ΑΡΘΡΟ 13
:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία στη μελέτη και επίβλεψη και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων πολιτικού μηχανικού και δραστηριοποιούνται ως κάτωθι:

α) σε κράτος-μέλος ‘Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

13.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας.

13.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οι κοινοπρακτούντες είναι σε ολόκληρο και ξεχωριστά ο καθένας υπεύθυνος απέναντι στον Ο.Κ.Α.Α. για τις συνολικές υποχρεώσεις της κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 14:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

α. Απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων εκατό ενενήντα οκτώ ευρώ (1.198,00€).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύησης καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

β. Συμπλήρωση του Τυποποιημένου ‘Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη – παρ. 4 άρθρο 79 ν. 4412/2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1 (ποινικό μητρώο), 2 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) και 4 (πτωχευτικά) του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

γ.1 Για τους Έλληνες εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό από το Νομαρχιακό Μητρώο.

γ.2 Οι υποψήφιοι οφείλουν πριν την υποβολή της σχετικής προσφοράς, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών για να έχουν ιδία αντίληψη για τις ζητούμενες υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρουν, ερχόμενοι σε συνεννόηση με τη Δ/νση Υποστηρικτικών Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α., τηλ.: 210-4821111 εσωτ.: 0107, 0108. Απαιτείται η κατάθεση εντός του φακέλου της προσφοράς Βεβαίωσης αυτοψίας που θα εκδοθεί από την Διευθύντρια  Υποστηρικτικών Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α.

γ.3 Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

γ.4 Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Α. και ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, δηλαδή άρτιο συνεργείο και ειδικευμένο προσωπικό για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

 γ.5 Οι αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων τους:

  • Κατάλογο των έργων που έχει εκτελέσει η εργοληπτική Επιχείρηση κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των σημαντικότερων έργων. Τα πιστοποιητικά πρέπει να αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και να προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περαιώθηκαν κανονικά.

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 15:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το συνολικό χρονικό διάστημα εκτέλεσης της μελέτης και κατασκευής, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

16.1 Εγγυητική Συμμετοχής

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο φορέα κατασκευής (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε./Γενική Διεύθυνση), σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) το φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της κοινοπραξίας),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 12 τη παρούσας, ήτοι μέχρι 05-03-2019, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού εγγυήσεως.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 α)  του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

16.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 16.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε κοινοπραξία, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Άρθρο 16 Α: Έκδοση εγγυητικών

16.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον οικονομικό φορέα.

16.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

ΑΡΘΡΟ 17:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για έγκριση του διαγωνισμού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του (συμβατικό τίμημα).

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στο μειοδότη, που καλείται σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών, να καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που προβλέπονται από τη νομοθεσία, τα ακόλουθα (α έως και δ) δικαιολογητικά και να υπογράψει τη σύμβαση.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλειας (κύριας και επικουρικής).

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν δυνάμει Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν τελεί σε καμία εκ των ακόλουθων περιπτώσεων:

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή σε όσες περιπτώσεις τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το πιστοποιητικό ή το έγγραφο αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση περαιτέρω που στη χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου οικονομικού φορέα δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται ένορκη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές επιχειρήσεις.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 18:  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ, Κ.Λ.Π. – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

18.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ο.Κ.Α.Α.

18.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση.

 

Αγ. Ιωάννης Ρέντη  09/07/2018

Η ΔΙΕΥΘΥNΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: