O καιρός σήμερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου, για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, αστικής ευθύνης, οχημάτων, χρημάτων και προσωπικών ατυχημάτων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ                                            Άγιος Ιωάννης Ρέντη 04-09-2014

ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.                                                     Αριθ. Πρωτ.: 3963

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ. : Ι. Τριανταφύλλης, Χ. Νιάτση

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου, για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, αστικής ευθύνης, οχημάτων, χρημάτων και προσωπικών ατυχημάτων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει των συντελεστών βαρύτητας / βαθμολογίας, προϋπολογισμού € 150.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

          Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. (Κτίριο Διοίκησης), οδός Κέννεντυ 1 & Πύργου, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη – Αττικής.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να περιέλθουν μ’ οποιονδήποτε τρόπο στα γραφεία του Ο.Κ.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών μέχρι και την ημέρα και ώρατης διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα την  14η Οκτωβρίου 2014.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης, πλέον του Φ.Π.Α., δηλαδή το ύψος εγγυητικής επιστολής θα είναι € 9.225,00.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στη σχετική Προκήρυξη.

 

            Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

  1. Ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

  2. Ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητα τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και εφόσον μπορούν να ασκούν ασφάλισης στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 252/1996 (ΦΕΚ Α’ 186).

  3. Ενώσεις ή Συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν ορίσει Ηγέτη στη σύμπραξη σύμφωνα με τα κατωτέρω.

 

          Κάθε ασφαλιστική εταιρία δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή προσφοράς για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα πρέπει δηλαδή να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που ζητούνται, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης – Σύμπραξης.

          Δεν γίνονται δεκτές προσφορές από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλιστικούς συμβούλους και μεσίτες ασφαλίσεων.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.Προσφορά που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, ασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών, που υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να τεκμηριώνουν την τεχνική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους για την εκτέλεση του έργου.

 

Η ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο είναι η 12/09/2014 και η ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) είναι η 12/09/2014.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική Προκήρυξη, καθώς και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., Κένενντυ 1 & Πύργου, Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Ν. Αττικής, τηλ. 210 4821111, εσωτ. 0130, fax 210 4814042, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και με καταβολή αντιτίμου πενήντα ευρώ (€ 50,00). Αρμόδιος υπάλληλος, η κα Χριστίνα Νιάτση (e-mail : c.niatsi@okaa.gr).

 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ