O καιρός σήμερα
Παρασκευή,28 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

210-48 21 111

Εσωτ.  107

 

Ημερομηνία

27-03-2014

 

Αριθ. Πρωτ.

       1430

ΠΛΗΡΟΦ: Αφέντρα Σάντα, 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

      Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 47/21-2-2014 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., σας καλούμε όπως μέχρι την Πέμπτη 03/04/2014 και ώρα 10:00π.μ., να μας υποβάλετε έγγραφη κλειστή οικονομική προσφορά για τη προμήθεια και  τοποθέτηση 6 συστήματων διανομής ρεύματος-νερού στον περιβάλλοντα χώρο του Υποκαταστήματος Ιχθυόσκαλας Πειραιά για την εξυπηρέτηση  των αλιευτικών σκαφών σε επιλεγμένα σημεία του ελλιμενισμού., ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια  οι πλοιοκτήτες των σκαφών για τις εργασίες που πραγματοποιούν στα σκάφη τους.

Προυπολογιζομένη δαπάνη 38.000€ πλέον ΦΠΑ, η δε χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου  είναι ένας μήνας .

Οι εργασίες  που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι κάτωθι:

1) Προμήθεια των 6  συστημάτων διανομής ρεύματος-νερού τύπου CAMPUS 100 της GEYER ή Aquarius της GIGIEFFE  με ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής easy system και με πιστοποιημένους  ηλεκτρονικούς μετρητές .

2) Kοπή σε έξι σημεία  με ειδικό μηχάνημα κοπής μπετού (με υποβοήθηση νερού) για ψύξη του δίσκου, με απαίτηση βάθους κοπής τα 30 εκατοστά.

Η κοπή θα πραγματοποιηθεί επί επιφάνειας περιβάλλοντος χώρου όπου η επιφάνεια είναι βιομηχανικό δάπεδο ή μασίφ μπλόκ μπετού από την κατασκευή του κριπηδώματος (λιμενικό έργο).

Η κοπή θα πραγματοποιηθεί εις διπλούν για κάθε τρέχον μήκος χάνδακα προς διαμόρφωση των 2 πλευρών του.

Στην συνέχεια με κρουστικό πιστολέτο θα πραγματοποιηθεί μετα προσοχής η αποκάλυψη του χάνδακα και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής σε προσκείμενο κάδο απομάκρυνσης οικοδομικών υλικών (μπαζών) ευθύνης του αναδόχου.

Μετά το πέρας της κοπής και της εκσκαφής του χάνδακα πλάτους 20 εκατοστών θα ομαλοποιηθεί κατά το δυνατόν ο πυθμένας του χάνδακα με άμμο  ύψους 5 cm.

Ακολουθεί η ταυτόχρονη τοποθέτηση αφενός, ενός καλωδίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του Pillar (πυλώνα) τύπου ΝΥΥ 5x 6 εντός πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου σπιράλ διατομής Φ 52 και αφετέρου, ενός καλωδίου επικοινωνίας LYCI 4 x0,8 FTP κατηγορίας 6 για την μεταφορά δεδομένων τοποθετημένο εντός πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου σπιράλ Φ18 .

Τέλος παράλληλα με τις ηλεκτρικές παροχές εντός του χάνδακα θα οδεύει και πλαστική σωλήνα ποσίμου νερού Φ15 από πολυπροπυλένιο, εύκαμπτη, η οποία θα συνδεθεί στο δίκτυο πόσιμου νερού.

Κατά την τοποθέτηση των Pillars (πυλώνες) μετά την διάνοιξη των οπών επί δαπέδου τα μεταλλικά στριφόνια στήριξης θα συνοδεύονται από ρητίνη η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την στήριξη τους.

Τα Pillars  (πυλώνες) Νο1 και 2 θα τροφοδοτηθούν με ηλεκτρικό ρεύμα  με data(δεδομένα) επικοινωνίας και πόσιμο νερό από το κτήριο της διοίκησης .

Ο γενικός πίνακας χαμηλής ευρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου από όπου θα τροφοδοτηθούν τα 2 Pillars  (πυλώνες) με ηλεκτρικό ρεύμα .

Το Control room(δωμάτιο ελέγχου) ευρίσκεται στον όροφο όπου θα καταλήξουν τα δεδομένα και από τα 6 Pillars (πυλώνες) στο γραφείο του Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας.

Τα Pillars (πυλώνες)  Νο 3,4,5,6 θα τροφοδοτηθούν με ηλεκτρικό ρεύμα από υποπίνακα  που θα τοποθετηθεί στον χώρο του επόπτη των ψυγείων.

Ο υποπίνακας  θα περιλαμβάνει έναν γενικό διακόπτη 3x 63 Α με φυσίγγια 3x 80Α ο οποίος θα τροφοδοτήσει τις 4 παροχές των Pillars (πυλώνων) με ασφάλεια των  3 x 35A.

Σε κάθε ηλεκτρική παροχή θα περιλαμβάνεται και ένα ρελέ ηλεκτροπληξίας 30ms.

Το καλώδιο που θα ηλεκτροδοτήσει τον υποπίνακα  θα είναι ΝΥΜ 5x16 και θα τοποθετηθεί επι υφιστάμενης εσχάρας του διαδρόμου των ψυγείων.

Η ηλεκτρική παροχή θα δοθεί από τον υφιστάμενο ηλεκτρικού πίνακα του συγκροτήματος των ψυγείων με έναν διακόπτη 3x63Α.

Από τον υποπίνακα  των Pillars(πυλώνων) έως το κάθε ένα ξεχωριστά η ηλεκτρική παροχή θα πραγματοποιηθεί με καλώδιο ΝΥΥ 5x6 εντός προστατευτικού εύκαμπτου σωλήνα .

Η διαδρομή από τον υποπίνακα  έως τα Pillars (πυλώνες) περιλαμβάνει όδευση επίτοιχη ή σε εσχάρα ή υπόγεια εντός του κριπηδώματος.

Η περιγραφή της υπόγειας όδευσης είναι ίδια  ως Pillars (πυλώνες) No1 και 2.

Η όδευση επι εσχάρας θα είναι χωρίς προστασία ενώ η επίτοιχη θα είναι εντός γαλβανισμένου σωλήνα 2''.

Η επικοινωνία των Pillars (πυλώνων) θα πραγματοποιηθεί με καλώδιο LICY (4x0.8) FTP cat6.

Το κάθε καλώδιο θα οδεύει εντός εύκαμπτου προστατευτικού σωλήνα  από το Pillar (πυλώνα) έως το γραφείο των ιατρών στον όροφο της αίθουσας Δημοπρασιών.

Εκεί οι 4 καλωδιώσεις θα συνδεθούν σε ένα patch panel (συμπληρωματικό πίνακα ) 8 θέσεων από όπου θα αναχωρήσει καλώδιο 16 ζευγών FTP cat6 προς το διοικητήριο και θα συνδεθεί στο modem του υπολογιστή της διεύθυνσης του ορόφου.

Η υδραυλική παροχή των 4 Pillars (πυλώνων) θα πραγματοποιηθεί από το δίκτυο ύδρευσης της ιχθυόσκαλας που ευρίσκεται στο κρηπίδωμα της αίθουσας δημοπρασιών.

Η σωλήνωση θα πραγματοποιηθεί με πλαστική εύκαμπτη σωλήνα προπυλενίου Φ15mm.

Η σωλήνα ύδρευσης στις επίτοιχες κάθετες οδεύσεις, θα οδεύει εντός γαλβανισμένης σωλήνας 2΄΄.

Η αποκατάσταση του χάνδακα περιλαμβάνει την πλήρωση 15 εκατοστών με σκυρόδεμα. Εντός του χάνδακα καθ'όλο το μήκος θα τοποθετηθεί πλέγμα Τ31 πλάτους 20

εκατοστών επάνω από τις σωληνώσεις και κατόπιν θα πληρωθεί έως τα 5 εκατοστά από την επιφάνεια, με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τα υπολειπόμενα 5 εκατοστά έως και την επιφάνεια θα περιλαμβάνουν τσιμεντοειδή με ρητίνες για να επιτευχθεί η καλύτερη πρόσφυση και στην τελική επιφάνεια θα πραγματοποιηθεί ελικοπτέρωση με μηχανή για βιομηχανικά δάπεδα αντοχής ως υφιστάμενη κατάσταση.

Στο τέλος θα αποκατασταθούν όλες οι οπές επι τοίχων ή δαπέδων και θα παραδοθεί το έργο σε πλήρη λειτουργία.

 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ                                                                                                   

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

κ. Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο

Διεύθυνση Δ/Ο Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών Δ/Ο Υπηρ. 

Υποκατάστημα Ιχθυόσκαλας Πειραιά