O καιρός σήμερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 6034/24.12.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΚΑΑ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ , ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

182 33 ΑΤΤΙΚΗ

Πληροφορίες : Α. Σάντα – Χ. Νιάτση

Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0107 - 0130

e-mail : r.santa@okka.gr ,  c.niatsi@okaa.gr

Fax : 210-4814042

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 6034/24.12.2014

 Ο ΟΚΑΑ Α.Ε. προκηρύσσει, σύμφωνα με την Απόφαση 372/22.12.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του, ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  (CPV: 90911200-8, 90900000-6, 90511000-2) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.375.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 12.500.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) για την αρχική διάρκεια της σύμβασης (5 έτη)

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Δικαίωμα παράτασης σύμβασης έως τρία (3) έτη με προϋπολογισμό έως 9.225.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 7.500.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ).

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/02/2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία του ΟΚΑΑ ΑΕ , Κέννεντυ 1 & Πύργου Αγ. Ιωάννης Ρέντη 182 33 Αττικής .

Δεκτές θα γίνονται σφραγισμένες προσφορές, στην Ελληνική γλώσσα, υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους σας.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Κέννεντυ 1 & Πύργου Αγ. Ιωάννης Ρέντη 182 33 Αττικής) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ταχ .Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την  13.00 μ.μ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται την 11.30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  (Κέννεντυ 1 & Πύργου Αγ. Ιωάννης Ρέντη 182 33 Αττικής).

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστραφούν ως μη αποδεκτές.

 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη.

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή του ΤΣΜΕΔΕ ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. (250.000 €) .

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο είναι η  31-12-2014

Η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ είναι η  31-12-2014

Η ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η  24-12-2014

 

Παραλαβή του τεύχους της Διακήρυξης θα λαμβάνει χώρα και λοιπές πληροφορίες θα παρέχονται από τον  ΟΚΑΑ ΑΕ Κέννεντυ 1 & Πύργου Αγ. Ιωάννης Ρέντη 182 33 τηλ. 210 4821111 εσωτ.  0107     Fax 210 4814042 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09.00 έως 13.00 με την καταβολή τριακοσίων ευρώ (300 €) πλέον ΦΠΑ .

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 06/02/2015 από την αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών Αλιείας   - ΟΚΑΑ Α.Ε.) Fax : 210-4814042. Πληροφορίες : A.Σάντα Τηλ.: 210-4821111 εσωτ: 0107, (e-mail: r.santa@okaa.gr) ή Χ. Νιάτση Τηλ.: 210-4821111 εσωτ 0130,( e-mail: c.niatsi@okaa.gr). Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη και έχουν συμπληρώσει το σχετικό έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

 

                                           Αγ. Ιωαν. Ρέντη    24/12/2014

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥNΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ